CRE-management
  Kantoren   Winkels   Overig

 
Kantoren: Een optimale ruimte/kosten-verdeling door kennis en ervaring.
Winkels: Het vaststellen en verkrijgen van de optimale lokaties.
Overig: Kennis van vastgoed door de bril van een onderneming.
 

Evenals Assetmanagement, heeft Corporate Real Etate (CRE-)Management betrekking op de tactische besluitvorming rond vraagstukken op het gebied van vastgoed en onderneming.
Met Assetmanagement wordt de aandacht gericht op de eigendom van vastgoed en het rendement voor de belegger.
CRE-management daarentegen heeft betrekking op vastgoed als bedrijfsmiddel ten behoeve van de onderneming of organisatie. Zo is de vraag of het beste gekocht of gehuurd kan worden een belangrijk CREM-thema. Evenals welk pand de beste werkplekken biedt, of de beste bereikbaarheid voor klanten bijvoorbeeld. Pas als eenmaal sprake is van eigendom wordt Asset-management van belang.
Elke onderneming heeft zijn eigen doelstelling, levert andere activiteiten en heeft behoefte aan een ander pand. Niet alleen een winkel, maar ook een uitzendbureau of een hoofdkantoor stelt in principe andere eisen aan het pand en de lokatie dan een administratiekantoor. Deze eisen kunnen bovendien zowel betrekking hebben op de fysieke verschijningsvorm van het pand, als de juridische en financiele voorwaarden waartegen de onderneming het betreffende pand ter beschikking krijgt bijvoorbeeld.
CRE-management richt zich op vastgoed door de ogen van de onderneming. De onderneming heeft echter lang niet altijd de kennis en ervaring in huis die nodig is voor belangrijke beslissingen op dat gebied. Makelaarshuys van Dongen heeft deze wel en kan ondernemingen en organisaties derhalve behulpzaam zijn bij het nemen van die beslissingen. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het beheer van vastgoed en in de communicatie met de eigenaar.
Wanneer uw organisatie het vastgoed in eigendom heeft kunnen wij bovendien zorgdragen voor de integratie van Asset- en CRE-management.


Kantoren
Voor gebruikers van kantoren gaat het bij CRE-management veelal met name om het vinden van een optimale ruimte/kosten-verdeling. Dit vraagt ondermeer om ruime kennis van en ervaring met vastgoed. Uitgangspunt is en blijft echter de organisatie en te verwachten veranderingen daarin.
Makelaarshuys van Dongen kan een inventarisatie maken van uw organisatie, huisvestingsbehoefte en -situatie. In combinatie met de te verwachten veranderingen in uw organisatie wordt aan de hand van dit beeld duidelijk, hoe uw huisvestingssituatie zich idealiter zou moeten ontwikkelen. Vervolgens kan op basis van een scenario-analyse een huisvestingsstrategie worden geformuleerd.
Ook bij het geven van invulling aan die strategie kunnen wij u op velerlei wijze van dienst zijn. Onze doelstelling is met name om uw huisadviseur te worden, aangezien de kwaliteit van elke huisvestingsstrategie is gebaseerd op kennis en ervaring, maar ook op vertrouwen.
Wij laten u met andere woorden graag kennis met ons maken via (advies-)projecten, maar richten ons primair op een lange-termijn-relatie.


Winkels
Meer nog dan bij kantoren draait het voor detaillisten om de lokatie, lokatie en lokatie. Het vaststellen en verkrijgen van de meest optimale lokatie is in de retail vaak van levensbelang.
Lokatie en timing, en dat laatste wordt veelal vergeten. De timing maakt het lastig. Inschatten of en wanneer er een pand beschikbaar komt dat optimaal aansluit bij de afzetstrategie. Op het juiste moment de juiste partij benaderen.
De P van plaats, de T van timing en de M van markt. Dat is in een notendop waar het bij winkelruimte om gaat. Niet alleen om uw klanten optimaal van dienst te kunnnen zijn. Maar ook om uw personeel gemotiveerd te houden en de bekendheid en het imago van uw formule optimaal te ondersteunen.

Als makelaarshuys hebben wij een ruime ervaring met winkelruimte, met name binnenstedelijk. Wij zijn gewend om te denken in termen van Plaats, Timing en Markt. Wij spreken de taal van detaillisten. Tevens kunnen wij inzicht verschaffen in de voor- en nadelen van een pand, huurcondities en dergelijke. Wij kunnen detaillisten helpen bij het verkrijgen van de meest optimale lokatie. Wij kunnen u helpen aan een concurrentievoordeel.


Overig
Kennis van vastgoed door de bril van een onderneming. Daarmee zijn niet alleen voordelen te behalen in het verkrijgen van de juiste ruimte. Met name financieel en juridisch zijn ook aanwijsbaar grote voordelen te behalen.
MKB-ondernemers hebben veelal de neiging in dit kader te vertrouwen op de wijsheid van de accountant. Binnen grotere organisaties wordt de kennis van de financiele en juridische specialisten als voldoende verondersteld.
In de praktijk blijkt echter regelmatig dat vastgoed een zodanig specifieke branche en kennisgebied betreft dat het snel voordelig is om bij vraagstukken de ondersteuning van specialisten in te roepen.
Makelaarshuys van Dongen is zo'n specialist, met name op het gebied van winkels en kantoren, voor wat betreft hun vestiging(en) in Nederland.


Een pragmatische benadering
Wat u van ons niet moet verwachten zijn lijvige rapporten. We geven er de voorkeur aan om ons te beperken tot de kernaspecten en bondige adviezen in begrijpelijke taal, schema's en tabellen. De hanteerbaarheid van het vraagstuk is veelal van grotere waarde dan de integratie van aspecten waarvan de invloed niet significant is vast te stellen.
Met andere woorden staan we als Makelaarshuys voor een heldere analyse, een degelijk advies en een slagvaardige invulling.
VastgoedMngt
 
Makelaardij